O Stowarzyszeniu

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie prowadzi działalność od 1993 roku. ZSPD na koniec 2019 roku liczyło 312 członków – przedsiębiorstw transportowych. Stowarzyszenie ponadto współpracuje z około 300 podmiotami gospodarczymi z całego kraju.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia obszarem jego działalności jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po wprowadzeniu reformy terytorialnej kraju w 1999 roku, Stowarzyszenie skupia członków głównie z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego.
Zgodnie ze Statutem, ZSPD realizuje następujące cele:

 • Podejmowanie różnorodnych działań w zakresie międzynarodowych przewozów i spedycji na zasadzie wspólnoty interesów członków Stowarzyszenia;
 • Reprezentowanie interesów członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji transportowych, spedycyjnych, turystycznych;
 • Oddziaływanie na władze transportowe celem kształtowania polityki transportowej;
 • Występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w sprawach szeroko rozumianej infrastruktury transportowej;
 • Współpraca z Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną, towarzystwami ubezpieczeniowymi, zespołami rzeczoznawców;
 • Podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu podstawowych i wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe;
 • Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności międzynarodowego transportu drogowego osób i ładunków oraz spedycji;
 • Szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje przewoźników i spedytorów;
 • Wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznych zagadnień międzynarodowego transportu drogowego;
 • Podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska przewoźników i spedytorów.

Zarząd Stowarzyszenia realizuje stawiane przed nim cele poprzez realizację zadań:

1. Udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących międzynarodowego transportu drogowego i spedycji.
2. Informowanie członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, stosowanej polityce działania i sytuacji w międzynarodowym transporcie drogowym i spedycji.
3. Współpraca w przygotowywaniu i opiniowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego i spedycji.
4. Zaopatrywanie przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych i spedycji.
5. Uczestniczenie w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów związanych z wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych i spedycji.
6. Uczestniczenie w prowadzeniu, negocjowaniu i rozwiązywaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego na forum krajowym i międzynarodowym.
7. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji, organizacji, administracji.
8. Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
9. Wspieranie informacyjne wydawnictw dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych.

Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż zezwoleń, kart opłat drogowych, druków CMR, kart postojowych, oświadczeń o dniach wolnych, dokumentacji kierowcy, wykresówek oraz publikacji dotyczących międzynarodowego oraz krajowego transportu drogowego.


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. Składa się z 3 członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
 • przedstawienie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań finansowych Zarządu przez Walne Zebranie Członków i o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań członków z działalności Komisji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Komisja Rewizyjna może zlecić biegłym wykonanie czynności kontrolnych wymagających wiadomości specjalnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZSPD od dnia 8 października 2021 roku:
Krzysztof Majewicz
Jan Słaby
Wacława Sobolewska 


Zarząd
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli.
Do obowiązków Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia;
 2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
 3. przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji;
 4. określenie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Biuro Stowarzyszenia;
 5. opracowanie projektu regulaminu Zarządu;
 6. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia;
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
 8. ustalanie preliminarza wydatków Stowarzyszenia;
 9. rozstrzyganie sporów między członkami;
 10. przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia;
 11. prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

Skład Zarządu ZSPD od dnia 8 października 2021 roku:
Dariusz Matulewicz  – prezes
Piotr Krzyżankiewicz – wiceprezes
Krzysztof Kitłowski
Dariusz Piotrowski
Grzegorz Żmigród

Przewiń do góry