Przewóz osób

Autobusowy i autokarowy, zarobkowy międzynarodowy przewóz osób:

Wymagane dokumenty dla przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób):

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1)

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) – oryginał

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów WPA – oryginał

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

________________

Wymagane dokumenty dla przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydane przez inny organ niż GITD):

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1)

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA – oryginał

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

________________
Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 3600 zł + 396 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 7200 zł + 792 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia

1. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) (LO2).

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

3. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – należy złożyć w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

4. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – należy złożyć w przypadku zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy.

5. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

6. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych na licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

________________
Opłaty:

Opłata za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 100 zł.

Opłata za zmianę danych na licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 360 zł + 180 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 720 zł + 360 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za zmianę danych na licencji.

1. Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (LO3) ;

2. Oświadczenie o utraceniu/zniszczeniu blankietu (OW).

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika zezwolenia.

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi:

100 zł – w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
250 zł – w innych przypadkach utraty zezwolenia

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres do 5 lat wynosi:

– 360 zł (licencja), 36 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu(ów) z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
– 900 zł (licencja), 36 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres powyżej 5 lat do 10 lat wynosi:

– 720 zł (licencja), 72 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
– 1800 zł (licencja), 72 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie wtórnika licencji/wypisu z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób:

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LO4)

2. Oświadczenie o odejściu wspólnika (OSC)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Wykaz pojazdów WPA

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LO4)

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LO4)

2. Oświadczenie o odejściu wspólnika (OSC)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów WPA

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 100 zł.

Opłata za zmianę danych na licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 360 zł + 180 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 720 zł + 360 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za zmianę danych na licencji/zezwoleniu.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO5)

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Wykaz pojazdów WPA

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO5)

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – wydanej przed
dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO5)

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Wykaz pojazdów WPA

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 180 zł + 36 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 360 zł + 72 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO6)

2. Akt zgonu posiadacza zezwolenia

3. Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o zezwolenie powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do zezwolenia, które zostało udzielone zmarłemu przedsiębiorcy)

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

5. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

6. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

8. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

9. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

12. Wykaz pojazdów WPA

13. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO6)

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – wydanej przed
dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO6);

2. Akt zgonu posiadacza licencji.

3. Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o licencję powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do licencji, które zostało udzielone zmarłemu przedsiębiorcy).

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

5. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

6. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

8. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

9. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

12. Wykaz pojazdów WPA

13. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 180 zł + 36 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 360 zł + 72 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LO7)

2. Akt zgonu posiadacza zezwolenia

3. Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która została złożona do Sądu (kopia potwierdzona przez Sąd)

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Wykaz pojazdów WPA

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LO7)

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z decyzją wyrażającą zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LO7);

2. Akt zgonu posiadacza licencji.

3. Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która została złożona do Sądu (kopia potwierdzona przez Sąd)

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Wykaz pojazdów WPA

1. Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu (LO8)

2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał GITD oraz w przypadku, gdy licencja została udzielona przed dniem 15 sierpnia 2013 r.)

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

4. Wykaz pojazdów WPA

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za udzielenie wypisu z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 396 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 792 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie wypisu z licencji.

1. Wniosek o odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji

(dotyczy przedsiębiorcy posiadającego licencję udzieloną na okres powyżej 10 lat) LO9

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów WPA

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji udzielonej na okres powyżej 10 lat:
– na 5 lat wynosi 36 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji.

1. Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (LO10);

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 osoby zarządzającej transportem – oryginał

5. Oświadczenie o niekaralności (ON) osoby zarządzającej transportem – oryginał

1. Wniosek o udzielenie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób (LO11)

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie – wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie

II. Gwarancja bankowa – oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie
z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

3. Druk WPA – wykaz pojazdów – oryginał

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji  – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu drogowego osób/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu drogowego osób wydanej przed 15.08.2013 r.:

1. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu drogowego osób (LO12) – oryginał

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) – oryginał

3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kopia

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej przez zarządcę sukcesyjnego (na całość taboru, zgodnie z art. 7 rozporządzenia WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarządcę sukcesyjnego* lub notarialnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

II. Gwarancja bankowa – oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstw w wdziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów (WPC) – oryginał

10. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego – oryginał

11. Akt zgonu – kopia

__________

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza licencji – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu drogowego osób (składa zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydane przez inny organ niż GITD):

1. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień wynikających
z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu drogowego osób (LO12) – oryginał

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wraz z decyzją potwierdzającą możliwość wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji  – kopia

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej wydane dla zarządcy sukcesyjnego
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 – oryginał

4. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

5. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego- oryginał

6. Akt zgonu – kopia

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób:

1. Dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa – kserokopia

2. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO13)

3. Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa – oryginał

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC)

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)

9 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Wykaz pojazdów (WPA) – oryginał

12. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

13. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem – oryginał

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa – kserokopia

2. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LO13)

3. Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa – oryginał

4. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

5. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

6. Wykaz pojazdów (WPA)

7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

8. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem – oryginał

________________
Opłaty:

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
– do 5 lat wynosi 180 zł + 36 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 360 zł + 72 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

1.Informacja o wymianie taboru/zmianie numeru rejestracyjnego/
zmianie prawa dysponowania (IZDP)

2. Wykaz pojazdów (WPA)

1. Informacja o zgłoszeniu pojazdu(ów) do licencji wspólnotowej (IZPL)

2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał GITD oraz w przypadku, gdy licencja została udzielona przed dniem 15 sierpnia 2013 r.)

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

4. Wykaz pojazdów (WPA)

UWAGA : PRZY ZGŁASZANIU POJAZDU(-ÓW) NIE SĄ WYDAWANE DODATKOWE WYPISY Z LICENCJI

Zaświadczenie na międzynarodowy przewóz osób na potrzeby własne:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PWO1).
 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (OKPW).
 3. Wykaz pojazdów (PWPA).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP

Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Okres wydania zaświadczenia

Opłata

1 rok

80 zł

2 lata

100 zł

3 lata

120 zł

4 lata

150 zł

5 lat

170 zł

 1. Wniosek o zmianę nazwy firmy/adresu w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWO2).
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
  (Za zmianę zaświadczenia,polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu ważności zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 20 zł).

Wpłaty należy dokonać na konto NBP,

Nr83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pliki do pobrania:

Przewiń do góry