Przewóz rzeczy

Zarobkowy przewóz rzeczy:

Wymagane dokumenty dla przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD w Warszawie lub NIE POSIADAJĄCY w ogóle zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy):

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wniosek LR1) – oryginał

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załąnik OC) – oryginał

3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kserokopia

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie
– wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie

SKŁADAJĄC SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKATY:
>> 57/2019 <<
>> 63/2019 <<

II. Gwarancja bankowa – oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia
*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą
Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,5826 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dla przedsiębiorców z woj. Zachodniopomorskieg – Sąd Okręgowy, ul. Kaszubska 42)  o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

7. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku gdy nie było wcześniej wydane).

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji

________________

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu dla przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD (Starostwo):

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1)  – oryginał

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – kserokopia

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 – oryginał

SKŁADAJĄC ZAŚWIADCZENIE OD STAROSTWA/URZĘDU MIASTA ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:
>> 5/2019 <<

4. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

________________

Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia.

1. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR2) – oryginał.

2. Aktualny odpis z KRS lub kopia wniosku o dokonanie zmiany w KRS – z potwierdzeniem przyjęcia przez Sąd.

3. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – należy złożyć w przypadku zmiany adresu
i siedziby przedsiębiorcy – oryginał.

4. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – należy złożyć w przypadku gdy zezwolenie zostało wydane przez GITD.

5. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych na licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

6. Wykaz pojazdów (WPC) – z zaktualizowaną ważnością prawa dysponowania, lub dokonaną wymianą taboru – dotyczy wyłącznie pojazdów z nieaktualnym prawem dysponowania. Możliwe również pisemne zrzeczenie się wypisów na rzecz GITD (z obowiązkowym podaniem numeru(ów) wypisu(ów), których dotyczy zrzeczenie oraz zwrotem właściwych blankietów wypisów z licencji) – oryginał.

Weryfikacja taboru możliwa na podstawie danych dostępnych w zakładce
Sprawdź swoje dane.

W przypadku urzędowej zmiany adresu, należy dostarczyć pismo wydane przez właściwy urząd miasta/gminy w oryginale lub formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notarialnie. Wniosek o zmianę danych złożony wraz z takim dokumentem nie podlega opłacie.

________________

Opłaty:
Opłata za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 100 zł.

Opłata za zmianę danych na licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat oraz powyżej 10 lat wynosi 400 zł + 200 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 800 zł + 400 zł za każdy wypis z licencji.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za zmianę danych na licencji/zezwoleniu.

1. Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (LR3) – oryginał

2. Oświadczenie o utraceniu/zniszczeniu blankietu (OW) – oryginał

Numery wydanych blankietów wypisów z licencji dostępne są w zakładce Sprawdź swoje dane.

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – należy złożyć w przypadku gdy zezwolenie zostało wydane przez GITD.

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Opłaty:

Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi:
100 zł – w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
250 zł – w innych przypadkach utraty zezwolenia

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres do 5 lat oraz powyżej 10 lat wynosi:
– 400 zł (licencja), 40 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu(ów) z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
– 1000 zł (licencja), 40 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres powyżej 5 (do 10 lat) wynosi:
– 800 zł (licencja), 80 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy lub
– 2000 zł (licencja), 80 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie wtórnika zezwolenia/licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LR4);

2. Oświadczenie o odejściu wspólnika (OSC)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Wykaz pojazdów WPC

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LR4);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) (LR4);

2. Oświadczenie o odejściu wspólnika (OSC)

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Wykaz pojazdów WPC

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Opłaty:

Opłata za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 100 zł.

Opłata za zmianę danych na licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 400 zł + 200 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 800 zł + 400 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana danych na licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR5);

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

10. Wykaz pojazdów WPC

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR5);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR5);

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe

– gwarancja bankowa

– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

9. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

10. Wykaz pojazdów WPC

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 200 zł + 40 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 400 zł + 80 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR6);

2. Akt zgonu posiadacza zezwolenia.

3. Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o zezwolenie powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do zezwolenia, które zostało udzielone zmarłemu przedsiębiorcy).

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

5. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

6. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

8. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

9. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

12. Wykaz pojazdów WPC

13. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR6);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR6);

2. Akt zgonu posiadacza licencji.

3. Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o licencję powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do licencji, które zostało udzielone zmarłemu przedsiębiorcy).

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

5. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

6. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

8. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

9. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

11. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

12. Wykaz pojazdów WPC

13. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 200 zł + 40 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 400 zł + 80 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LR7);

2. Akt zgonu posiadacza zezwolenia.

3. Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która została złożona do Sądu (kopia potwierdzona przez Sąd).

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

11. Wykaz pojazdów WPC

________________

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LR7);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z decyzją wyrażającą zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

________________

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – wydanej przed dniem 15.08.2013 r.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LR7);

2. Akt zgonu posiadacza licencji.

3. Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która została złożona do Sądu (kopia potwierdzona przez Sąd).

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

11. Wykaz pojazdów WPC

1. Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu (LR8);

2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał GITD oraz w przypadku, gdy licencja została udzielona przed dniem 15 sierpnia 2013 r.)

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za udzielenie wypisu z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 440 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 880 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie wypisu z licencji.

1. Wniosek o odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji (dotyczy przedsiębiorcy posiadającego licencję udzieloną na okres powyżej 10 lat)(LR9);

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona: przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.

9. Wykaz pojazdów WPC.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

________________
Opłaty:

Opłata za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji udzielonej na okres powyżej 10 lat:
– na 5 lat wynosi 40 zł za każdy wypis z licencji

1. Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (LR10)

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC oryginał

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 osoby zarządzającej transportem – oryginał

5. Oświadczenie o niekaralności (ON) osoby zarządzającej transportem – oryginał.

1. Wniosek o udzielenie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy (LR11).

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:
•    9000 euro – na pierwszy pojazd,
•    5000 euro na każdy następny pojazd.
Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :
I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie – wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie
II. Gwarancja bankowa – oryginał
III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia
*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą
Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

3. Druk WPC – wykaz pojazdów – ciężarowy(WPC).

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.

________________
Opłaty:

Opłata za udzielenie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wynosi:
110 zł za każdy wypis zezwolenia

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie wypisu z licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji  – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wydanej przed 15.08.2013 r.:

1. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR12) – oryginał

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) – oryginał

3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kopia

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej przez zarządcę sukcesyjnego (na całość taboru, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarządcę sukcesyjnego* lub notarialnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

II. Gwarancja bankowa – oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstw w wdziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów (WPC) – oryginał

10. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego – oryginał

11. Akt zgonu – kopia

_________________

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza licencji – wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (składa zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD):

1. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR12) – oryginał

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wraz z decyzją potwierdzającą możliwość wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji  – kopia

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej wydane dla zarządcy sukcesyjnego
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 – oryginał

4. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

5. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego- oryginał

6. Akt zgonu – kopia

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa – kserokopia

2. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR13)

3. Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa – oryginał

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) – oryginał

5. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):
– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa – oryginał
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

7. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

8. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

10. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

11. Wykaz pojazdów (WPC) – oryginał

12. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

13. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem – oryginał

________________

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD:

1. Dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa – kserokopia

2. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LR13)

3. Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa – oryginał

4. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

5. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009

6. Wykaz pojazdów (WPC)

7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

8. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem – oryginał

________________
Opłaty:

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
– do 5 lat wynosi 200 zł + 40 zł za każdy wypis z licencji
– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 400 zł + 80 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

1. Informacja o wymianie taboru/zmianie numeru rejestracyjnego/
zmianie prawa dysponowania (IZDP)

2. Wykaz pojazdów (WPC)

1. Informacja o zgłoszeniu pojazdu(ów) do licencji wspólnotowej (IZPL)

2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (należy złożyć w przypadku, gdy zezwolenie wydał GITD oraz w przypadku, gdy licencja została udzielona przed dniem 15 sierpnia 2013 r.)

– roczne sprawozdanie finansowe
– gwarancja bankowa
– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

4. Wykaz pojazdów (WPC)

UWAGA : PRZY ZGŁASZANIU POJAZDU(-ÓW) NIE SĄ WYDAWANE DODATKOWE WYPISY Z LICENCJI.

Przewóz rzeczy na potrzeby własne w transporcie międzynarodwowym:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWR1).
 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (OKPW).
 3. Wykaz pojazdów (PWPC).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
Okres wydania zaświadczeniaOpłata za zaświadczenieOpłata za wypis
1 rok100 zł20 zł
2 lata200 zł40 zł
3 lata300 zł60 zł
4 lata400 zł80 zł
5 lat500 zł100 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenia na potrzeby własne .

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu na potrzeby własne (PWR2).
 2. Wykaz pojazdów (PWPC).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

(25 zł za wymianę zaświadczenia + 10 zł od każdego posiadanego wypisu + opłata za wypis patrz tabela i wypis na przewóz rzeczy)

Pozostały okres ważności dotychczas wydanego zaświadczenia

Opłata za wypis z zaświadczenia

1 rok

20 zł

2 lata

40 zł

3 lata

60 zł

4 lata

80 zł

5 lat

100 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP
i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenie na potrzeby własne.

 1. Zmiana nazwy firmy/adresu do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWR3).
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
  (25 zł za zmianę zaświadczenia i 10 zł od każdego posiadanego wypisu)

Pliki do pobrania:

Przewiń do góry