Świadectwa Kierowcy

 1. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (SK1).
 2. Kopię licencji wspólnotowej.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (ZZ), wraz z dokumentami:
  – kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej/szkolenia okresowego,
  – kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  – kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • karta pobytu czasowego na terytorium RP wraz z decyzją wydaną przez Wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorstwa,
  • karta pobytu stałego,
  • karta Polaka,
  • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 6. Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 7. Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Okres na jaki ma być wydane Świadectwo Kierowcy

Opłata

do 1 roku

10 zł

do 2 lat

15 zł

do 3 lat

20 zł

do 4 lat

30 zł

do 5 lat

40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP:
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 1. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (SK2).
 2. Kopię licencji wspólnotowej.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (ZZ), wraz z dokumentami:
  – kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej/szkolenia okresowego,
  – kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  – kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • karta pobytu czasowego wraz z decyzją wydaną przez Wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorstwa,
  • karta pobytu stałego,
  • karta Polaka
  • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 6. Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 7. Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Okres na jaki ma być wydane Świadectwo Kierowcy

Opłata

do 1 roku

10 zł

do 2 lat

15 zł

do 3 lat

20 zł

do 4 lat

30 zł

do 5 lat

40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP:
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 1. Wniosek o zmianę świadectwa kierowcy (SK3).
 2. Dokumenty których zmiany dotyczą.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę świadectwa kierowcy (10 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszaw

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana SK dla (imię i nazwisko kierowcy)

 1. Wniosek o wydanie wtórnika (SK4).
 2. Oświadczenie o utraceniu/zniszczeniu (OU).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy (10 zł).

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszaw

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana SK dla (imię i nazwisko kierowcy)

Przewiń do góry